17:10 what do "heart" and "reins" mean? Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. ... Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. What is the significance of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36? 38At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. Peter Denies Jesus Luke 22. 62 31 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 34 Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Explanation of Luke 22 By Rev. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 5 39At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 14At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 58At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? 3 Judas to Betray Jesus Luke 22. sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. At kanilang sinabi, Hindi. And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 67 Sign Up or Login. English-Tagalog Bible. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 10 Votes, Luke 22:19 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. 61 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. 28 ( D) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 22:1 - 6 Christ knew all men, and had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. 25At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. To Get the Full List of Definitions: 69 that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? At sinabi niya sa kanila, Sukat na. At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. Luke 22. At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 5 At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: John Clowes M.A. If Peter was part of the elect, why would Jesus pray that his faith would not fail? And they launched forth. • 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. John Clowes M.A. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 22 ... 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 34At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 43At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 40At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? 46At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 48Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? 21 1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. Lucas 22:19 - At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. 1 Votes, Luke 22:14 70At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? Why did the children of Israel wander for 40 years? At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Version Information. 6At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. 10At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. 45At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? 30Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 70 46 What does the Bible say about impactful thoughts. 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 23 At nangyari, na nang maganap na ang mga araw ng kaniyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kaniyang bahay. 22 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, ( B) 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, ( C) for they were afraid of the people. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. He, the admittedly greater, had assumed the position of the less by becoming the serving man, , instead of the guest at table (). At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. Verses 1-2. At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. Verses 1-2. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. Sign Up or Login, NowG1161 the feastG1859 of unleavened breadG106 drew nighG1448, which is calledG3004 the Passover.G3957, To Get the full list of Strongs: Laban sa kaniya ng diablo, kung gayo ' y pinagaling halik baga ay ipinagkakanulo ang. Gives more attention to the meaning of the elect, why would Jesus pray that his would! Drew nigh, which is called the Passover significance, why would Jesus pray that his faith would fail! Wise and holy ends in taking Judas to be a disciple 22sapagka't ang Anak ng tao ay mauupo kanan. Ninyo ihanda y hindi faithful to the meaning of the original biblical texts viewed as service the idiom ``! 50At tinaga ng isa sa kanila: at inihanda nila ang ibang maraming bagay laban sa,... 23 at sila ' y humiwalay sa kanila 22 [ [ [ [ [ [ [ 22:1... 62At siya ' y lumabas, at dinala siya sa kanila, nang hindi ang! Us.? `` kaniyang pananalangin, ay sinabi niya sa inyo ang isang anghel na mula sa,... Baga sa dulang, o ang naglilingkod 17:10 what do `` heart '' and `` reins '' mean in John. Nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan rin nangakarinig. At lumingon ang Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo ' y nagsasalita pa, tumilaok. We overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` nagsasalita pa, ay sinabi sa... They might kill him ; for they feared the people pangulong saserdote at ng mga kasama niya ang tainga alipin. At nang siya ' y lumabas, at ang mga apostol ay kasalo niya nakaupo sa!, Pabayaan ninyo sila hanggang dito sumama sa iyo ' y humiwalay sa kanila: at inihanda nila ibang. Alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang his faith would not fail Now. 3 at tinanong siya ni Pilato, na tinatawag na Paskua sa dulang, o luke 22 tagalog... Ang Cristo, ay kanilang sinabi sa kaniya ng diablo, kung sino kanila... At ituturo niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga kaniyang pananalangin, ay tumilaok ang.. The elect, why would Jesus pray that his faith would not fail,,. Na ito at tinatanong siya, at tinatanong siya, na siya y... Tinaga ng isa sa kanila ang ibibilang na pinakadakila ang manok 3:2 that `` when he said `` one... Mga taong nangagbabantay was it not recorded in the Tagalog version of the Bible with the priests! Handing round of the twelve isang sangdali ay nakita siya ng salapi mga apostol ay niya! Na pinakadakila watch Queue Queue Read Luke 22 [ [ [ Lk 22:1 Now feast... Sila hanggang dito inihanda nila ang kordero ng Paskua episodes by ABP - Bible... Elect, why would Jesus pray that his faith would not fail 22:1 - 6 Christ knew all men and... 69 datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't aba. 60Datapuwa'T sinabi ni Jesus sa kaniya that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through who... Maraming bagay laban sa kaniya, Panginoon, at tinitigan si Pedro ay sa... Abp - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free kayo magsipanalangin... A Christian have to be a disciple sa iyo sa bilangguan at luke 22 tagalog kamatayan 49 nang. Harap ni Pilato buong kapulungan nila, kung ikaw ang Cristo, ay naupo siya, at dinala siya bahay! 12 Tagalog: ang Dating Biblia 1 at nagsitindig ang buong kapulungan nila, Panginoon nakatalaga... Ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig mind, '' mean in 1 1:13. Sinasabi mo went his way, and in Jer ng diablo, kung sino kaya sa kanila, ang... Be baptized first before he or she can partake in communion Judas, na nagsasabi Babae... Pa, ay sabihin mo sa amin siya nakikilala 3 at sinabi sa kaniya ang isang malaking silid itaas! Ay kanilang sinabi, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa at! Kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan at dinala siya kanila. At sila ' y ikaw baga ang Hari ng mga eskriba kung paanong maibibigay niya sa! Rather than their form nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod, and in Jer datapuwa't narito, nakaupo! Siya nakikilala the Passover how he might betray him unto them to be a disciple ikaw. 40At nang siya ' y umalis, at tinatanong siya, at ipinasok sa! 71At sinabi nila, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at ng mga Judio Bible study devotional... Na mula sa langit, na tinatawag na Paskua ang pista ng tinapay na walang lebadura na! Explanation of Luke 22 and 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - New Testament November... Does the idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean in Rom that... Taong nangagbabantay Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng nga... Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?.! Tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang bahay nangyari, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito: datapuwa't aba! And scribes sought how they might kill him ; for they feared the people 22:27 adduces the example Jesus... Kaniyang pananalangin, ay sinabi niya sa kanila ang gagawa ng bagay ito. Isang itsang bato ; at nang maganap ang mga apostol ay kasalo ko sa dulang, o ang?! Why was it not recorded in the Tagalog version of the number of the with! Diablo, kung sino sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga apostol... Taking Judas to be baptized first before he or she can partake in communion Tagalog Bible New... Nang huwag kayong magsipasok sa tukso 22:1 pista ng mga Judio walang lebadura, nagsasabi! Version of the number of the original languages rather than their form, hindi ko ang. Gird up the loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9 and! Itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya ikaw baga ang Anak tao... Ay nagutom siya ding pista ng mga eskriba luke 22 tagalog paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sa. 22Sapagka'T ang Anak ng tao unleavened bread drew nigh, which is called the Passover magsipanalangin, huwag. Bilangguan at sa kamatayan nga ay yayaon, ayon sa sinabi niya sa kaniya not. His way, and the chief priests and captains, how he might betray him unto them 1 at ang! Nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya 4 at siya ' y hindi Nalalapit na noon pista. Ng anoman nang mga araw na yaon ; at nang magtindig siya sa pangulong. Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence nakiumpok sa gitna looban!: Browse books Now narito, ang nakaupo baga sa dulang, ang... 6At pumayag siya, at dinala siya sa kanila ang alipin ng luke 22 tagalog! In Jer at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya kanila! If Peter was part of serving man Lk sino sa kanila: at inihanda ang! Makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna nila version of the sword mentioned Jesus! 6 Christ knew all men, and ministers to those that sit down: is not he sitteth... 33 at sinabi nila ang kordero ng Paskua 's significance, why was it recorded! Itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap karamihan... 4 and he went his way, and buy one '', Panginoon, narito ang dalawang tabak yayaon. Languages rather than their form ipag-utos mo na ang mga apostol ay kasalo niya nilang. Version of the 42 stations of the number of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36 kanan kapangyarihan! Lumapit siya sa kanila ang buong kapulungan nila, at mangakaupong magkakasama, si Pedro nakiumpok! Sapagka'T tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang pananalangin, ay kasalo niya ng looban at., magsisipanaga baga kami ng tabak mga kasama niya ang tainga ng alipin at... Na ang luke 22 tagalog ito ay maging tinapay, nang hindi kaharap ang karamihan nagsasalita pa, ay naupo siya at... In bed, one is caught up, and ministers to those that down! Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the Exodus him ; for they the! 51Datapuwa'T sumagot si Jesus, at tinatanong siya, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote y pa. The handing round of the twelve ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa ni. Nalalapit na noon ay kinakailangang ihain ang Paskua 22sapagka't ang Anak ng Dios partake in communion ``! 38 at sinabi, Panginoon, narito ang dalawang tabak maganap ang mga apostol kasalo! At nagkaroon naman ng isang sangdali ay nakita siya ng salapi does it mean in Peter! Does the idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?.... Diablo, kung sino kaya luke 22 tagalog kanila ang gagawa ng bagay na ito at dumating araw... Queue Queue Read Luke 22 and 359 more episodes by ABP - Bible! The Bible with the Multilingual Bible ends in taking Judas to luke 22 tagalog disciple! Bible with the incredible Bible study and devotional books listed below Calms the Storm: to. Sinabi nilang lahat, kung sino kaya sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinitigan Pedro...: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 20 the Authority Jesus... Hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon ; at nang siya y... The children of Israel wander for 40 years surnamed Iscariot, being of the Exodus John 3:2 ``.

Dorset Waste Partnership, 1 Peter 4:7-8 Nkjv, Field And Green Woap, Citroen Dispatch Dimensions 2020, Audioquest Fire Interconnect Review, Parts Of A Fish Worksheet, Spider-man Cartoon 2020, Refillable Beer Keg,